Maria Kuczerenko * ZWYCZAJE, OBRZĘDY ORAZ WIERZENIA ADWENTOWE I BOŻONARODZENIOWE W PARAFII GWIZDÓW * Gwizdów 1999

BIBLIOGRAFIA

1. Źródła

Karczmarzewski A.: Obrzędy i zwyczaje doroczne wsi rzeszowskiej. Rzeszów 1972.

Kolberg O.: Dzieła wszystkie. T. 48: Tarnowskie-Rzeszowskie. Wrocław 1967.

Kronika parafii Gwizdów. T.1-2. Gwizdów 1971-1998 (rękopis).

Śmiałkówna B.: Zwyczaje grodziskie. Uzupełnił J. Moszkowicz. Lwów 1935.

Badania terenowe przeprowadzone przez autorkę w latach 1996-1998 na terenie parafii Gwizdów w następujących miejscowościach: Biedaczów - 30 wywiadów z 25 informatorami; Gwizdów - 25 wywiadów; Giedlarowa - 10 wywiadów; Wólka Grodziska - 5 wywiadów.

2.Opracowania

Adwent. W: EK. T. 1. Lublin 1973 kol. 112-113.

Bartynowski M.: Wigilia Bożego Narodzenia. W: M. Nowodworski (red.). EKośc. T. 31. Warszawa b.r. s. 141-142.

Błońska M.: Boże Narodzenie IV. W folklorze. W: EK. T. 2. Lublin 1973 kol. 869-873.

Borejszo M.: Boże Narodzenie w polskiej kulturze. Poznań 1996.

Bystroń J.: Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII. T. 1-2. Warszawa 1976.

Bystroń J.: Etnografia Polski. Warszawa 1947.

Chodzidło T., Szubzda W.: Andrzej Apostoł. W: EK. T.1. Lublin 1973 kol. 533- 534.

Dankowski B.: Od Trzech Króli do Jordanu. KLN 13:1936 nr 1 s. 8.

Ferenc-Szydełkowa E.: Rok kościelny a polskie tradycje. Poznań 1988.

Gaj-Piotrowski W.: Kultura społeczna ludu z okolic Rozwadowa. Wrocław 1967.

Gieruszyńska W.: Dzień wigilijny w zwyczajach i wierzeniach ludowych na Rzeszowszczyźnie. Lublin 1980 (mps).

Ginalska M.: Polskie Boże Narodzenie. Londyn 1965.

Gloger Z.: Adwent i roraty polskie. KR 1882 s. 725-726.

Gloger Z.: Rok polski w życiu, tradycji i pieśni. Warszawa 1900.

Głowa B.: Zdobnictwo wnętrza u lasowiaków. PSL 1959 nr 1/2 s. 12-19.

Gody zamojskie. Wiejskie zwyczaje i obrzędy zimowe. Zamość 1986.

Górecka J.: Barbara. W: EK. T. 2. Lublin 1976 kol. 14-16.

Grześkowiak J., Szczaniecki P.: Boże Narodzenie II. W liturgii. W: EK. T. 2. Lublin 1976 kol. 865-868.

Gustowicz B.: Świeta Bożego Narodzenia i związane z niemi zwyczaje ludowe. KLN 11:1925 nr 51 s. 7-9.

Gut J.: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia okresu adwentu i Bożego Narodzenia w okolicy Żołyni. Lublin 1986 (mps).

Jabłońska-Deptuła E.: Adwent i okres Bożego Narodzenia. PK 1990 nr 49/50 s. 13.

Klinger W.: Doroczne święta ludowe a tradycje grecko-rzymskie. Kraków 1931.

Klinger W.: Drzewko wigilijne - jego początek i dzieje. KLN 3:1926 nr 52 s. 1-3.

Klinger W.: Gromniczna czyli oczyszczenie NMP w wierze i obrzędowości ludowej. KLN 13:1936 nr 5 s. 1-2.

Klinger W.: Obrzędowość ludowa Bożego Narodzenia, jej znaczenie pierwotne. Poznań 1926.

Kopeć J.: Godzinki. W: EK. T. 5. Lublin 1989 kol. 1238-1241.

Kopeć J.: Gromnica. W: EK. T. 6. Lublin 1993 kol. 180-183.

Kopeć J.: Gromniczna Matka Boża. W: EK. T. 6. Lublin 1993 kol. 184- 186.

Kowalska M.: Zwyczaje i obyczaje (wigilijne). "Wici" 1947 nr 51 s. 2.

Kozłowski W.: Pochodzenie świąt chrześcijańskich. Warszawa 1959.

Kuchowicz Z.: Obyczaje staropolskie XVII-XVIII wieku. Łódź 1975.

Kupisiński Z.; Adwent i Boże Narodzenie w regionie opoczyńskicm. Studium religijności ludowej. Warszawa 1997.

Kwaśniewicz K.: Dziady i szlachcice. TK 1985 nr 51-52 s. 15.

Miazek J.: Adwent. TP 1978 nr 49 s.1.

Mole M.: O magach ze Wschodu. RBL 2:1949 s. 44-45.

Niparko R.: Adwent II. W liturgii współczesnej. W: EK. T. 1. Lublin 1973 kol. 113-114.

Nodzeński S.: Święto Bożego Narodzenia. KLN 4:1927 nr 52 s. 1.

Nowodworski M.: Adwent. W: EKośc. T. 1. Warszawa 1873 s. 55.

Nowodworski M.: Kolędy. W: EKośc. T. 10. Warszawa 1877 s. 499-452.

Nowodworski M.: Święci Młodziankowie. W: EKośc. T. 14. Warszawa 1881 s. 455.

Nowodworski M.: Święty Mikołaj. W: EKośc. T. 14. Warszawa 1881 s. 327-328.

Nowodworski M.: Wigilia. W: EKośc. T. 31. Warszawa b.r. s. 134-136.

Nowodworski M.: Wigilia u Żydów. W: EKośc. T. 31. Warszawa b.r. s. 137-138.

Nowowiejski A.: Roraty. W: M. Nowodworski (red.). EKośc. T. 23. Warszawa 1899 s. 463-464.

Plastyka obrzędowa Rzeszowiaków i Lasowiaków. Kolbuszowa 1973.

Pulcyn T.: Adwent. "Ład" 1981 nr 29 s. 3.

Raczun A.: Przebieranie się za zwierzęta w obrzędach ludowych. KLN 6:1929 nr 52 s. 12.

Rzuchowska J.: Święto dziewczyn w wieczór św. Andrzeja. KLN 13:1936 nr 48 s.13-14.

Schenk W.: Adwent I. Historia. W: EK. T. 1. Lublin 1973 kol. 113.

Seweryn T.: Podłaźniki. Kraków 1932.

Smosarski J.: Oblicza świąt. Warszawa 1990.

Synowiec K.: Święto Trzech Króli. KLN 3:1926 nr 1 s. 1-2.

Udziela S.: Młodzież a święta Bożego Narodzenia. KLN 11:1925 nr 51 s. 6-7.

Udziela S.: Opłatki. OL 9:1928 nr 10 s. 202.

Witkoś S.: Zwyczaje i wróżby związane z wigilią Bożego Narodzenia. L 62:1978 s. 199-202.

Wyrobek E.: Oczyszczenie NMP czyli święto Matki Bożej Grodmnicznej. KLN 3:1926 nr 5 s. 5.

Zawistowicz K.: Obrzędowość świąt Bożego Narodzenia. WiŻ 8:1933 z. 12 s. 956-966.

Zawistowicz K.: Święto Trzech Króli w wierzeniach i obrzędach. KLN 8:1931 nr 1 s. 1-2.

Zawistowicz K.: Święty Mikołaj w wierzeniach i obrzędach ludowych. KLN 9:1932 nr 49 s. 7.

Zawistowicz K.: Wróżby w wigilię św. Andrzeja i św. Katarzyny. WiŻ 8:1933 z. 11 s. 863-870.

Zimoń H.: Drzewo. W: EK. T. 4. Lublin 1983 kol. 245-247.

3. Literatura pomocnicza

Bartmiński J.: Jasełka. EK. T. 7. Lublin 1997 kol. 1059-1060.

Bedrowski S.: Zwycięstwo Niepokalanej. "Materiały Homiletyczne" 153 listopad-grudzień. Rok "C"/"A". Kraków 1995 s. 87-88.

Berger R.: Mały słownik liturgiczny. Poznań 1990.

Brzozowska-Krajka A.: Czas "świecki" i "świąteczny". L 70:1986 s. 149-169.

Burszta J.: Kultura ludowa. W: SE s. 195-198.

Bystroń J.: Ugrupowania etniczne ludu polskiego. Kraków 1925.

Ciołek T., Olędzki J., Zadrożyńska A.: Wyrzeczysko. O świętowaniu w Polsce. Warszawa 1976.

Danielski W.: Reforma roku liturgicznego i nowy kalendarz. CT 40:1970 z. 1 s. 112-115.

Datko A.: Rok liturgiczny w tradycji i zwyczajach ludowych. PP 1982 nr 5 s. 258-266.

Dudek A.: Zwyczaje i obrzędy adwentowe na ziemi pszczyńskiej. W: H. Zimoń (red.). Z badań nad religią i religijnością ludową. Warszawa 1988 s. 101-116.

Durkheim E.: Próba określenia zjawisk religijnych. Warszawa 1960.

Dynowska M.: Polska w zwyczaju i obyczaju. Kraków 1928.

Eliade M.: Sacrum, mit, historia. Wybór esejów. Warszawa 1970.

Fros H., Sowa F.: Twoje imię. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny. Wyd. 3. Kraków 1988.

Furdyna J.: Plan budynku mieszkalnego Lasowiaków od połowy wieku XIX po czasy dzisiejsze. L 59:1975 s. 105-129.

Gloger Z.: Encyklopedia staropolska ilustrowana. T. 1-4. Wyd. 5. Warszawa 1985.

Goffine L.: Krótki wykład lekcji i ewangelii na wszystkie niedziele i święta wraz z wynikającą stąd nauką wiary i obyczajów. Mikołów 1894.

Gołębiowski Ł.: Lud polski, jego zwyczaje i zabobony. Lwów 1884.

Grad J.: Zwyczaj. W: SE s. 388-389.

Hoever H.: Żywoty świętych Pańskich. Olsztyn 1983.

Hołodiuk Z.: Magia Wigilii. TK 1986 nr 51-52 s. 12.

Jak powstała szopka w Polsce? KLN 4:1927 nr 52 s. 6.

Janota E.: Lud i jego zwyczaje. Lwów 1878.

Jasełka i szopki starodawne. KLN 8:1931 nr 52 s. 7-9.

Kalendarz liturgiczny archidiecezji przemyskiej na Rok Pański 1998. Przemyśl 1997.

Kamykowski Z.: Kilka słów o kolędach polskich. PSL 1949 nr 1/2 s. 44-45.

Kaszycki J.: Kantyczki z nutami. Kraków 1911.

Kitowicz J.: Opis obyczajów za panowania Augusta III. Wrocław 1951.

Klawek A.: Powstanie Godzinek o Matce Bożej. RBL 5:1952 s. 117-179.

Kłos S.: Województwo rzeszowskie. Przewodnik. Warszawa 1973.

Komorowska J.: Doroczne i okolicznościowe zwyczaje rodzinne. W: J. Komorowska i in. (red.). Przemiany rodziny polskiej. Warszawa 1975 s. 280-291.

Kopaliński W.: Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa 1985.

Kopczyńska-Jaworska B.: Metodyka etnograficznych badań terenowych. Warszawa 1971.

Kopeć J.: Uwarunkowania historyczno-kulturowe czci Bogarodzicy w polskiej religijności. W: W. Piwowarski (red.). Religijność ludowa. Wrocław 1983 s. 40-49.

Kossak Z.: Rok polski. Obyczaj i wiara. Warszawa 1958.

Kotula F.: Z Sandomierskiej Puszczy. Kraków 1962.

Kotula F.: Hej, leluja. Warszawa 1958.

Kotula F.: Po rzeszowskim Pogórzu błądząc. Kraków 1974.

Kotula F.: Znaki przeszłości. Warszawa 1976.

Krempf Z.: Wstęp. W: J. Ambrozowicz. Ziemia leżajska. Rzeszów 1997 s. 5-12.

Krzyżaniak B.: Kantyczki karmelitańskie. Rękopis z XVIII wieku. Kraków 1980.

Krzyżanowski J.; O kolędach noworocznych. W: F. Kotula (red.). Hej, leluja. Toruń 1970 s. 5-22.

Kwaśniewicz K.: Doroczne i rodzinne zwyczaje na tle współczesnych przeobrażeń wsi podkarpackiej. Warszawa 1979.

Kwaśniewicz K.: Tradycja. W: SE s. 353-357.

Kwaśniewicz K.: Z badań nad zwyczajami dorocznymi w społeczności wiejskiej. EP 9:1965 s. 62-102.

Leksykon PWN. Warszawa 1972.

Moszyński K.: Kultura ludowa Słowian. T. 2: Kultura duchowa. Cz. 1. Warszawa 1967.

Mrowiński W.: O czci Matki Boskiej w Polsce. Kraków 1898.

Nadolski B.: Liturgika. T. 2: Liturgia i czas. Poznań 1991.

Parsch P.: Rok liturgiczny. T. 1. Poznań 1956.

Pełka L.: Polski rok obrzędowy. Warszawa 1980.

Pieter J.: Zarys metodologii pracy naukowej. Warszawa 1975.

Pisarzak M.: Eulogia. W: EK. T. 4. Lublin 1985 kol. 1302-1303.

Potocki W.: Ogród fraszek. T. 1. Lwów 1907.

Salij J.: Teologia ludowa Bożego Narodzenia. Z 24:1972 nr 221 s. 1526-1543.

Schenk W.: Rok liturgiczny. W: F. Blachnicki (red.). Wprowadzenie do liturgii. Poznań 1967.

Smosarski J.: Bóg się rodzi - moc truchleje. PP 1982 z. 6 s. 388-390.

Sroka J.: Teologiczna myśl adwentu. "Rok Boży w rodzinie" 2:1994 nr 3 (4) s. 3.

Sulimiński F., Chlebowski B.: Słownik geograficzny królestwa polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1-2. Warszawa 1880.

Stomma L.: Słońce rodzi się 13 grudnia. Warszawa 1981.

Szczypka J.: Kalendarz Polski. Warszawa 1979.

Śliwiański J.: Dni radości. Monachium 1976.

Śliwiański J.: Słownik informacyjny zwyczajów polskiego roku obrzędowo- kościelnego. Paryż 1976.

Śnieżyńska-Stolotowa E., Stolota F.: Leżajsk, Sokołów Małopolski i okolice. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. Seria nowa. T. 3. Z. 4. Warszawa 1989.

Tomiccy J. i R.: Drzewo życia - ludowa wizja świata i człowieka. Białystok 1975.

Widajewicz J.: Dawna wieś polska w relacji kolęd i pastorałek. NiSz T. 2. 1946 nr 1 s. 66-83.

Wójcik Z.: Rzeszowskie zaprasza. Rzeszów 1983.

Wysocki J.: Rytuał rodzinny. Aby rodzina była bardziej Kościołem. Olsztyn 1990.

Zaleski W.: Rok kościelny. Święta Pańskie, Matki Bożej, Apostołów, świętych i błogosławionych Pańskich oraz dni okolicznościowych. T. 1. Warszawa 1989.

Zaleski W.: Święci na każdy dzień. Łódź 1984.

Zawistowicz K.: Granice i horyzonty badań kultury na wsi w Polsce. Warszawa 1976.

Zdeb E.: Dzieje rorat w Polsce. RTŚO 1:1968 s. 313-355.

Żygulski K.: Swięto i kultura. Warszawa 1981.

◄ Powrót