Maria Kuczerenko * ZWYCZAJE, OBRZĘDY ORAZ WIERZENIA ADWENTOWE I BOŻONARODZENIOWE W PARAFII GWIZDÓW * Gwizdów 1999

WYKAZ SKRÓTÓW

CT - Collectanea Theologica
EK - Encyklopedia Katolicka. Red. F. Gryglewicz i in. T. 1-7. Lublin 1973-1997
EKośc - Encyklopedia Kościelna. Red. M. Nowodworski. T. 1-33. Warszawa 1873-1933
EP - Etnografia Polski
KLN - Kurier Literacko-Naukowy
KR - Kronika Rodzinna
L - Lud
NiSz - Nauka i Sztuka
OL - Orli Lot
PK   Przegląd Katolicki
PP - Przegląd Powszechny
PSL - Polska Sztuka Ludowa
RBL - Ruch Biblijny i Liturgiczny
RTŚO - Rocznik Teologiczny Śląska Opolskiego
SE - Słownik Etnologiczny. Terminy ogólne. Red. Z. Staszczak. Warszawa 1987
TK - Tygodnik Kulturalny
WiŻ - Wiedza i Życie
Z - Znak

◄ Powrót